De VSV heeft, in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten, een leerlijn verkeer ontwikkeld van in de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar van het lager onderwijs. In aanvulling daarop heeft de VSV nu ook voor het secundair onderwijs leerdoelen opgesteld, verdeeld over vijf thema’s. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen op gebied van verkeersregels, risico's en gevolgen, gevaarherkenning, veilige verplaatsing en duurzaamheid?

Onze materialen en workshops voor het eerste tot zesde middelbaar zijn gebaseerd op de doelen die je hieronder kan terugvinden. Ook zelf kan je deze doelen gebruiken als uitgangspunt voor je verkeerslessen en -initiatieven.

Thema 1. Verkeersregels

 • De leerlingen kennen de verkeersregels en -tekens voor voetgangers en passen ze correct toe.
 • De leerlingen kennen de verkeersregels en -tekens voor fietsers en passen ze correct toe.
 • De leerlingen kennen de verkeersregels en -tekens voor voortbewegingstoestellen en passen ze correct toe.

Indien van toepassing:

 • De leerlingen kennen de verkeersregels en -tekens voor bromfietsers en passen ze correct toe.
 • De leerlingen kennen de verkeersregels en -tekens voor autobestuurders en passagiers en passen ze correct toe. 

Thema 2. Risico’s en gevolgen

 • De leerlingen kunnen groepsdruk herkennen, de gevolgen ervan inschatten en er zich tegen wapenen in het verkeer.
 • De leerlingen kennen de verschillende vormen van afleiding en risicovol gedrag in het verkeer en kunnen de gevaren die deze met zich meebrengen correct inschatten.
 • De leerlingen kennen de eventuele gevolgen van een ongeval en kunnen gepaste (eerste) hulp verlenen.  
   

Thema 3. Gevaarherkenning

 • De leerlingen herkennen gevaren op de schoolroute en in de schoolomgeving en kunnen hierop anticiperen.
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een dode hoek is en kunnen de juiste strategieën toepassen om hier veilig mee om te gaan.
 • De leerlingen kunnen voor hen relevante verkeerssituaties correct inschatten en hun gedrag daarop aanpassen. 

Thema 4. Veilige verplaatsingen

 • De leerlingen kunnen verwoorden waarom het belangrijk is om met een veilig vervoermiddel in het verkeer te gaan.
 • De leerlingen kunnen zelf hun vervoermiddel controleren en tijdig laten onderhouden.
 • De leerlingen kunnen zich onder verschillende omstandigheden zichtbaar maken in het verkeer. 

Thema 5. Duurzaamheid

 • De leerlingen kunnen bewust voor een verplaatsingswijze kiezen in functie van veiligheid en duurzaamheid (STOP-principe).
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen welke impact de keuze voor een bepaald vervoermiddel heeft op verkeersdruk en duurzaamheid. 
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen welke maatregelen genomen kunnen worden om te komen tot duurzame mobiliteit en de gevolgen van deze maatregelen correct inschatten.