Klas 1 – 3


In een interactief spel maken de leerlingen eerst kennis met de voor- en nadelen van verschillende vervoermiddelen. Ook leren zij wat het STOP-principe precies inhoudt en passen dit toe in een concrete casus: we dagen hen uit om het meest passende vervoermiddel te kiezen voor een verplaatsing van punt A naar B!

Wanneer ze de basics onder de knie hebben, verleggen de leerlingen hun aandacht naar hun eigen verplaatsingen. Met behulp van de Fietsbarometer, een digitale tool ontwikkeld door de UGent, brengen zij hun eigen schoolroute in kaart en denken zij na over de veiligheid van deze route. Ook bekijken zij met welke vervoermiddelen ze deze route in een ‘standaard’ schoolweek afleggen. Wat valt hen hierbij op? Wat gaat er al goed op deze route? Maar hoe kan het misschien ook veiliger? De antwoorden op deze vragen presenteren de leerlingen aan het slot van de workshop in een bevlogen pitch. Raden zij hun schoolroute aan of juist af als veilig te gebruiken weg voor de verplaatsingen van en naar school?

Na deze workshop kunnen jouw leerlingen:

·         in eigen woorden uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van verschillende
          vervoerswijzen.

·         het STOP-principe toepassen bij het plannen en maken van een verplaatsing. 

·         inzicht tonen in hun eigen verplaatsingsgedrag van en naar school.

·         (on)veilige verkeerssituaties op hun schoolroute herkennen en hierop anticiperen.

Klas 4 – 6

De leerlingen van deze klassen denken eerst na over hun eigen mobiliteit: ze bekijken hoe zij zichzelf in een ‘standaardweek’ verplaatsen en welke keuzes ze daarbij maken. Vervolgens dagen we hen uit na te denken over mobiliteit op het niveau van de samenleving: elke verplaatsing die zij en anderen maken heeft immers invloed op de wereld om ons heen. Tot slot komt de vraag op tafel welke duurzame oplossingen er zijn voor de problemen die een gevolg zijn van ons verplaatsingsgedrag.

Deze workshop is op een heel toegankelijke en interactieve manier samengesteld. Zo dagen we de leerlingen in een dilemmaspel uit na te denken over hun mobiliteit binnen 10 jaar. Ook gaan zij zelf aan de knoppen zitten om de mobiliteitsknoop te ontwarren in een digitale simulator. Daarnaast gaan zij in een slotopdracht zelf aan de slag met instrumenten uit de ‘duurzaamheidstoolbox’ om hun eigen visie op een duurzame toekomst uit te werken.

Na deze workshop kunnen jouw leerlingen:

·         in eigen woorden uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van verschillende
          vervoerswijzen.

·         het STOP-principe toepassen bij het plannen en maken van een verplaatsing. 

·         inzicht tonen in (de impact van) hun eigen verplaatsingsgedrag.

·         verwoorden welke impact de keuze voor een bepaald vervoermiddel heeft op
          mobiliteitsvraagstukken zoals verkeersdrukte en duurzaamheid. 

·         benoemen welke maatregelen kunnen worden genomen om te komen tot
          duurzame mobiliteit en de gevolgen van deze maatregelen inschatten.